Java Developer

 • 502 Học viên

Khóa học này dành cho ai?

HS tốt nghiệp cấp 3, SV ĐH hoặc người đi làm chưa biết IT

Bạn sẽ học được gì ở khóa học này?

Đủ năng lực để xin việc và đi làm ở các doanh nghiệp IT Outsourcing.

Mô tả khóa học

 • Phần 1: Cơ sở lập trình (20 buổi)
 • Phần 2: Lập trình backend web (22 buổi)

Nội dung khóa học

1. CS - C# & OOP

Java cơ bản

 • Kiểu dữ liệu cơ bản trong java
 • String, chuyển đổi kiểu dữ liệu
 • Datetime, chuyển đổi kiểu dữ liệu
 • Kiểu bool, câu lệnh điều kiện
 • Kiểu dữ liệu dạng mảng
 • Vòng lặp for, while, do while, foreach
 • Collection trong java
 • Viết các hàm trả về collection

 

OOP

 • Giới thiệu về tư tưởng hướng đối tượng
 • Cách khai báo lớp - phạm vi truy cập - đối tượng
 • Khai báo và sử dụng thuộc tính - thành viên
 • Tính đóng gói, Hàm tạo, Phương thức, overload
 • Ý nghĩa của static, Sử dụng package
 • Các thao tác với List<T>
 • Giới thiệu về kế thừa trong java
 • Sử dụng override
 • Lớp abstract, sử dụng abstract
 • Đa Hình: Abstract vs Interface

 

MVC parttern

 • Giới thiệu mô hình
 • Xây dựng Model, Controller, View trên console
 • Sử dụng Enum, Resource
 • Ưu việt và mở rộng của mô hình

 

2. DB - Database My SQL

 • Giới thiệu về CSDL và các hệ quản trị
 • Bảng, Trường, Bản Ghi, Khóa, Liên Kết
 • Thao tác với MySQL: Tạo bảng, lược đồ
 • Truy vấn: Các loại join
 • Sử dụng điều kiện Where,  
 • Sử dụng Group By, Having, Order By

 

3. ORM Framework (Spring Data JPA)

 • Cài đặt JPA, chạy thử ví dụ
 • Xây dựng Model, các attribute, mô tả liên kết dữ liệu
 • Viết các truy vấn với dữ liệu đơn, liên kết
 • Viết các thao tác cập nhật dữ liệu
 • Hiểu và triển khai Transaction

 

4. Web Service Spring Boot

 • Triển khai mô hình tiêu chuẩn Spring Boot để CRUD
 • Kiểm tra kết quả sử dụng Postman

Giảng viên

Bảng giá và quyền lợi

 • Lập trình cơ sở: 2.500.000 VNĐ
 • Kỹ năng lập trình Backend Developer – BE
  • Java: 3.500.000 VNĐ
  • MySQL: 2.500.000 VNĐ
  • JPA: 2.500.000 VNĐ
  • Spring Boot: 2.500.000 VNĐ
Ảnh đại diện

Khóa học bao gồm

 • Môn học 19
 • Thời gian học ~ 10 tuần
 • Học viên 502
 • Thi chứng chỉ Không