.Net Developer

 • 784 Học viên

Khóa học này dành cho ai?

Là học sinh tốt nghiệp cấp 3, sinh viên cao đẳng hoặc đại học và thậm chí cả người đi làm chưa biết IT

Bạn sẽ học được gì ở khóa học này?

Đủ năng lực để xin việc và đi làm ở các doanh nghiệp IT Outsourcing.

Mô tả khóa học

 • Phần 1: Cơ sở lập trình (20 buổi)
 • Phần 2: Lập trình backend web (22 buổi)

Nội dung khóa học

1. CS - C# & OOP

C# cơ bản

 • Biến, lệnh điều kiện, vòng lặp, debug
 • Các câu lệnh console
 • String, chuyển đổi kiểu dữ liệu
 • Datetime, chuyển đổi kiểu dữ liệu
 • Kiểu bool, câu lệnh điều kiện
 • Vòng lặp for, while, do while, foreach
 • Sử dụng List<T>, Dictionary<T, V>
 • Xây dựng hàm và 5 kiểu truyền vào hàm

 

OOP

 • Giới thiệu về tư tưởng hướng đối tượng
 • Cách khai báo lớp - phạm vi truy cập - đối tượng
 • Khai báo và sử dụng thuộc tính - thành viên
 • Tính đóng gói, Hàm tạo, Phương thức, overload
 • Ý nghĩa của static, Sử dụng namespace
 • Sử dụng List<T> và Lambda Expression
 • Giới thiệu về kế thừa trong C#
 • Sử dụng virtual - override
 • Lớp abstract, sử dụng abstract - override
 • Đa Hình: Virtual vs Abstract vs Interface

 

MVC parttern

 • Giới thiệu mô hình
 • Xây dựng Model, Controller, View trên console
 • Sử dụng Enum, Resource
 • Ưu việt và mở rộng của mô hình

 

2. DB - Database SQL Server

 • Giới thiệu về CSDL và các hệ quản trị
 • Bảng, Trường, Bản Ghi, Khóa, Liên Kết
 • Thao tác với Sql server: Tạo bảng, lược đồ
 • Truy vấn: Các loại join
 • Sử dụng điều kiện Where,  
 • Sử dụng Group By, Having, Order By

 

3. OM - ORM Framework (Entity Framework Core)

 • Cài đặt EF Core, chạy thử ví dụ
 • Xây dựng Model, các attribute, mô tả liên kết dữ liệu
 • Viết các truy vấn với dữ liệu đơn, liên kết
 • Viết các thao tác cập nhật dữ liệu
 • Hiểu và triển khai Transaction

 

4. Web Service Web API

 • Triển khai mô hình tiêu chuẩn ASP.NET WebAPI để CRUD
 • Kiểm tra kết quả sử dụng Postman

 

Giảng viên

Bảng giá và quyền lợi

 • Lập trình cơ sở: 2.500.000 VNĐ
 • Kỹ năng lập trình Backend Developer – BE
  • C#: 3.500.000 VNĐ
  • SQL Server: 2.500.000 VNĐ
  • EF Core: 2.500.000 VNĐ
  • Web API: 2.500.000 VNĐ
Ảnh đại diện

Khóa học bao gồm

 • Môn học 18
 • Thời gian học ~ 10 tuần
 • Học viên 784
 • Thi chứng chỉ Không