Fullstack Java Developer

 • 854 Học viên

Khóa học này dành cho ai?

Là học sinh tốt nghiệp cấp 3, sinh viên cao đẳng hoặc đại học và thậm chí cả người đi làm chưa biết IT

Bạn sẽ học được gì ở khóa học này?

Đủ năng lực để xin việc và đi làm ở các doanh nghiệp IT Outsourcing.

Mô tả khóa học

 • Phần 1: Cơ sở lập trình (20 buổi)
 • Phần 2: Lập trình backend web (22 buổi)
 • Phần 3: Thiết kế giao diện (17 buổi)
 • Phần 4: Framwork UI (10 buổi)

Nội dung khóa học

I. Lập trình Java
A. Java Basic
 Bài 1: Mở đầu về Java

 • Giới thiệu về ngôn ngữ java
 • Tạo project java
 • Cấu trúc của một chương trình java
 • Các chạy chương trình

Bài 2: Kiểu dữ liệu

 • Khai báo biến, kiểu dữ liệu int, float, double, bool, char
 • Kiểu dữ liệu string
 • Đổi kiểu dữ liệu giữa chuỗi và các kiểu khác
 • Cách debug trong (NetBean, Eclipse, Intelij,...)

Bài 3: String và Datetime

 •  Xử lý biến kiểu string và các hàm thường dùng
 •  Khai báo và sử dụng Datetime

Bài 4: Một số lệnh cơ bản

 •  Các câu lệnh nhập xuất
 •  Các câu lệnh tính toán của lớp Math

Bài 5:Lệnh điều kiện

 •  Sử dụng if else
 •  Sử dụng switch case

Bài 6: Vòng lặp

 •  Sử dụng vòng lặp for, while, do while
 •  Từ khóa break và continue

Bài 7: Thư viện Math

 •  Các hàm thường dùng trong thư viện Math
 •  Ví dụ và cách sử dụng

B. Java Collection 
Bài 8: Tổng quan về collection

 •   Các khái niệm về collection

Bài 9: Mảng

 •  Khái niệm về mảng
 •  Cách khai báo mảng và sử dụng mảng
 •  Một số phương thức và thuộc tính của mảng 

Bài 10: List

 •  Khái niệm về list
 •  Các khai báo và duyệt list
 •  Các phương thức và thuộc tính trong list

Bài 11: Set

 •  Khái niệm Set trong Java
 •  Khởi tạo và sử dụng set
 •  Các phương thức và thuộc tính trong set

Bài 12: Map

 •  Khái niệm Map trong Java
 •  Khởi tạo và sử dụng Map
 •  Các phương thức và thuộc tính trong Map

C. Java Methods 
Bài 13:Hàm cơ bản

 •  Giới thiệu về hàm
 •  Hàm trả về và cách dùng
 •  Hàm không trả về và cách dùng

Bài 14: Truyền tham số cho hàm

 •  Truyền biến bình thường và tham chiếu
 •  Truyền mảng cho hàm
 •  Xây dựng nguyên mẫu hàm

Bài 15: Bài tập mẫu

 •  Chương trình nhập số, xử lý tính toán, rồi in kết quả
 •  Chương trình nhập mảng, xử lý tính toán, rồi in kết quả
 •  Chương trình nhập chuỗi, xử lý tính toán, rồi in kết quả

D. Hướng đối tượng cơ bản 
Bài 16:Khai báo class

 •  Giới thiệu về tư tưởng hướng đối tượng
 •  Cách khai báo lớp - phạm vi truy cập - đối tượng
 •  Khai báo và sử dụng thuộc tính - thành viên
 •  Hàm tạo , Phương thức, overload
 •  Sử dụng namespace

Bài 17: Tính đóng gói

 •  Tính đóng gói của đối tượng
 •  Sử dụng Get - Set thể hiện tính đóng gói

Bài 18: Tính kế thừa

 •  Tính kế thừa của trong lập trình hướng đối tượng
 •  Ví dụ về của tính kế thừa

Bài 19: Sử dụng static

 •  Sử dụng static
 •  Khi nào thì dùng static

Bài 20: Tính đa hình và trừu tượng

 •  Đa hình và trừu tượng trong lập trình hướng đối tượng
 •  Ví dụ về đa hình và trừu tượng

Bài 21: Biểu thức lambda

 •  Khai báo danh sách đối tượng nhanh
 •  Các cách duyệt đối tượng List<T>

Bài 22: Bài bài tập mẫu

 •  Thực hành

II. DB - MySql (DB)
A. Nội dung cơ bản
Bài 1:Giới thiệu

 •  Giới thiệu Database
 •  Cài đặt, giới thiệu các menu, chức năng trên MS Sql Management Studio

Bài 2: Tạo dữ liệu

 •  Tạo CSDL, bảng
 •  Trường dữ liệu và các kiểu dữ liệu

Bài 3: Liên kết dữ liệu

 •  Liên kết dữ liệu 1-n
 •  Xử lý liên kết n-n
 •  Khóa chính - khóa ngoại
 •  Sử dụng lược đồ dữ liệu

Bài 4: Phân tích dữ liệu

 •  Phát biểu một mô tả nghiệp vụ
 •  Phân tích nghiệp vụ thành các bảng/trường dữ liệu
 •  Xác định các liên kết dữ liệu, kiểu dữ liệu

B. Truy vấn - phi truy vấn
Bài 5:Truy vấn dữ liệu

 • Câu lệnh truy vấn tổng quát
 •  Join , Where, các điều kiện logic
 •  Having , Groupby, các câu lệnh gộp
 •  Order By

Bài 6: Phi truy vấn

 •  Các câu lệnh insert, update, delete
 •  Tạo thủ tục

Bài 7: Bài tập mẫu

 •  Thực hành

III. JPA (JP)
A. Nội dung cơ bản
Bài 1:Giới thiệu

 •  Giới thiệu về JPA
 •  Kiến trúc JPA
 •  Khởi tạo và cấu hình một project JPA
 •  Hướng dẫn cài đặt bằng Maven

Bài 2: Khai báo Model

 •  Các thẻ đánh dấu cho model
 •  Xử lý các kiểu liên kết 1-1, n-n, 1-n
 •  Khai báo liên kết, ánh xạ với Database

Bài 3: Truy vấn dữ liệu

 •  Các API lấy dữ liệu trên cùng một bảng
 •  Các API  lấy dữ liệu của các bảng liên kết
 •  Dữ liệu JSON

Bài 4: Bài tập mẫu

 • Thực hành

B. Nội dung mở rộng
Bài 5: Cập nhật dữ liệu

 •  Cập nhật dữ liệu trên cùng bảng
 •  Cập nhật dữ liệu đồng thời trên nhiều bảng

Bài 6: Transaction

 •  Tình huống cần sử dụng Transaction
 •  Cách viết transaction

Bài 7: Bài tập mẫu

 •  Thực hành

IV. Spring Boot (SB)
A. Nội dung cơ bản
Bài 01:Giới thiệu

 •  Giới thiệu về SpringBoot
 •  Tạo và cấu hình project Spring Boot cơ bản
 •  Hướng dẫn cài đặt bằng Maven, pom

Bài 02: Restful Web Service trong Spring Boot

 •  Giới thiệu các anotation, method, url… trong restful service
 •  Trả dữ liệu dạng JSON
 •  Gọi một restful WebService, sử dụng postman để kiểm thử

Bài 03: Spring Data JPA trong Spring Boot 

 •  Hướng dẫn sử dụng Spring Data JPA để thêm, sửa, xóa, lấy dữ liệu, phân trang dữ liệu 
 •  Gọi api thêm/sửa/xóa/lấy dữ liệu sử dụng JPA. dùng postman để kiểm thử

Bài 04: Code mẫu một feature

 • Giới thiệu 1 feature của một dự án thực, code mẫu, config, giải thích
 • Recomment:CRUD đầy đủ của Học sinh - lớp học

V. HTML/CSS/Javascript/Boostrap (UI)
A.  HTML/CSS Cơ bản 
Bài 1:Giới thiệu

 •  Giới thiệu về bản chất website
 •  Các khái niệm cơ bản khi triển khai website

Bài 2: Các thẻ thường dùng

 •  Các thẻ cơ bản hay sử dụng
 •  Các thuộc tính của thẻ
 •  Các thẻ Input
 •  Một ví dụ mẫu sử dụng các thẻ cơ bản

Bài 3: Sử dụng CSS cơ bản

 •  CSS cơ bản
 •  Linh hoạt sử dụng thẻ div
 •  Các thẻ danh sách ul, li

Bài 4: Linh hoạt CSS

 •  Tạo và gọi file CSS trong Html
 •  CSS điều khiển
 •  Một số tip/trick

Bài 5: Debug HTML

 •  Sử dụng Chrome
 •  Sử dụng Edge

Bài 6: Dựng trang web mẫu

 •  Phân tích trang web cần dựng
 •  Hướng dẫn xây dựng các phần của một trang web
 • Tham khảo
 •  Tổng hợp kiến thức về HTML/CSS

B. Javascript 
Bài 7:Giới thiệu

 •  Giới thiệu sử dụng Javascript
 •  Biến, kiểu dữ liệu, các phép toán trong Javascript

Bài 8: Cấu trúc rẽ nhánh

 •  Câu lệnh điều kiện if - else
 •  Câu lệnh swtich - case
 •  Toán tử ba ngôi

Bài 9: Vòng lặp

 •  Vòng lặp for
 •  Vòng lặp while - do while
 •  Sử dụng break - continue 

Bài 10: Mảng trong Javascript

 •  Khai báo - truy cập
 •  Thao tác với mảng

Bài 11: Tìm hiểu object trong Javascript

 •  Khai báo object
 •  Thao tác với object

Bài 12: Kiểu tham trị và tham chiếu

 •  Kiểu tham trị - tham chiếu
 •  Một số hàm thao tác cơ bản

Bài 13: Hoisting và ES6

 •  Tìm hiểu về hoisting
 •  Tìm hiểu về ES6

Bài 14: Viết hàm trong Javascript

 •  Khai báo hàm
 •  Arrow function
 •  Callback

C. Boostrap 
Bài 15:  Giới thiệu

 •  Giới thiệu và cài đặt boostrap
 •  Tạo và chạy thử ví dụ HTML/CSS/Boostrap trên Visual Code

Bài 16: Grid

 •  Dựng layout sử dụng Grid

Bài 17: CSS và Input

 •  Boostrap CSS cho các thẻ input cơ bản
 •  Các CSS class thường dùng trong Boostrap
 •  Bài tập mẫu
 •  Dựng mẫu một trang web đầy đủ

VI. ReactJS
A. ReactJs Cơ bản
Bài 1: Giới thiệu về React

 •  Giới thiệu tổng quan về ReactJS
 •  Cài đặt chương trình và chạy thử project
 •  Khái niệm về JSX

Bài 2: Components, Props

 •  Khái niệm về React components
 •  Ví dụ về component
 •  Khái niệm về props
 •  Các cách truyền props và ví dụ mẫu

Bài 3: State, LifeCycle

 •  Khái niệm về state
 •  Ví dụ về cách sử dụng state
 •  LifeCycle trong ReactJs

B. Hook trong react
Bài 4: Hook part 1

 •  Usestate và UseEffect
 •  Cách sử dụng và ví dụ

Bài 5: Hook part 2

 •  Memo và use Ref
 •  Cách sử dụng và ví dụ

Bài 6: Hook part 3

 •  UseCalllback, UseMemo, UseContext
 •  Cách sử dụng và ví dụ

C. React Router
Bài 7:React Router

 •  Khái niệm về React Router
 •  Các thành phần trong react router
 •  Cài đặt và sử dụng react router

Bài 8: Ref Context

 •  Khái niệm về Refs trong ReactJs
 •  Cách sử dụng React Refs
 •  Các ví dụ về refs
 •  Khái niệm về Context trong ReactJs
 •  Cách sử dụng React Context
 •  Các ví dụ về react context

Bài 9: Flagment Render Props

 •  Giới thiệu về Flagment
 •  Khái niệm về render props

Bài 10:React CSS

 •  Khái niệm về SCSS
 •  Cách sử dụng SCSS
 •  Ví dụ sử dụng SCSS

VII. Bài tập cuối khoá

Bài tập cuối khoá: Thời gian làm bài 1 tuần
 Thực hiện làm 1 trang web quản lý học viên cơ bản bao gồm back end và front end

Giảng viên

Bảng giá và quyền lợi

 • Khai giảng hàng tháng
Ảnh đại diện

Khóa học bao gồm

 • Môn học 18
 • Thời gian học ~ 7 tuần
 • Học viên 854
 • Thi chứng chỉ Không