Mục lục

 1. Câu hỏi phỏng vấn VueJS cho level Fresher (<1 năm kinh nghiệm)
 2. Câu hỏi phỏng vấn VueJS cho level Junior/Middle (1-3 năm kinh nghiệm)
 3. Câu hỏi phỏng vấn VueJS cho level Senior trở lên (>3 năm kinh nghiệm)

1. Câu hỏi phỏng vấn VueJS cho level Fresher (<1 năm kinh nghiệm)

20 Câu hỏi phỏng vấn VueJS Fresher

 1. Giải thích cách Vue.js hoạt động: Vue.js là một framework JavaScript mã nguồn mở dựa trên mô hình MVVM (Model-View-ViewModel) để xây dựng giao diện người dùng.

 2. Làm thế nào để bind một thuộc tính class trong Vue.js: Sử dụng v-bind:class hoặc rút gọn bằng :class.

 3. Khi nào created hook được gọi: created hook được gọi sau khi instance của component được tạo nhưng trước khi nó được gắn vào DOM.

 4. Giải thích sự khác biệt giữa props và data trong một component: Props được truyền từ parent component và chỉ đọc, trong khi data là dữ liệu nội bộ của component.

 5. Mô tả ý nghĩa của directive v-if: v-if được sử dụng để điều kiện hiển thị một phần tử trong DOM.

 6. Giải thích cú pháp của một biểu thức Vue.js trong template: Một biểu thức Vue.js được bao bọc trong đặc tả như {{ expression }} và có thể chứa các biểu thức JavaScript hợp lệ.

 7. Khi nào bạn nên sử dụng watchers trong Vue.js: Watchers được sử dụng khi bạn cần theo dõi thay đổi của một biến dữ liệu và thực hiện một hành động nào đó khi nó thay đổi.

 8. Giải thích filters trong Vue.js và cách sử dụng chúng: Filters được sử dụng để định dạng dữ liệu trước khi hiển thị nó trong template, ví dụ: {{ message | capitalize }}.

 9. Làm thế nào để đăng ký một component Vue.js toàn cục: Sử dụng Vue.component('component-name', component) để đăng ký một component toàn cục.

 10. Làm thế nào để viết một directive tùy biến trong Vue.js: Sử dụng Vue.directive('directive-name', { bind(el, binding) { /* logic */ }}) để định nghĩa một directive tùy biến.

 11. Làm thế nào để dispatch một action trong Vuex và khi nào bạn nên sử dụng nó: Sử dụng this.$store.dispatch('actionName') để gọi một action. Actions thường được sử dụng để thực hiện các thao tác không đồng bộ hoặc xử lý logic phức tạp.

 12. Làm thế nào để chuyển hướng từ một trang Vue sang trang khác bằng Vue Router: Sử dụng this.$router.push('/path') hoặc <router-link to="/path">.

 13. Giải thích cấu trúc và ưu điểm của Single File Components: SFCs cho phép viết HTML, CSS, và JavaScript trong một file duy nhất, tạo sự tổ chức và quản lý dễ dàng hơn.

 14. Làm thế nào EventBus được sử dụng trong Vue.js: EventBus là một công cụ để truyền thông tin giữa các component không có mối quan hệ cha con, giúp giảm sự phụ thuộc giữa chúng.

 15. Làm thế nào để áp dụng dynamic styles trong Vue.js: Sử dụng :style binding để áp dụng dynamic styles dựa trên dữ liệu hoặc computed properties.

 16. Làm thế nào bạn xử lý lỗi trong ứng dụng Vue.js của bạn: Sử dụng try...catch hoặc hook errorCaptured để xử lý lỗi tại component level, và sử dụng global error handler để theo dõi các lỗi toàn cục.

 17. Tại sao bạn nên tránh sử dụng mixins quá mức trong ứng dụng Vue.js của bạn: Quá nhiều mixins có thể dẫn đến sự phức tạp, xung đột và khả năng khó bảo trì.

 18. Làm thế nào để điều khiển thời gian và delay của hiệu ứng transition trong Vue.js: Sử dụng các thuộc tính như duration, delay, và ease trong CSS hoặc sử dụng JavaScript để kiểm soát chúng.

 19. Khi nào bạn nên sử dụng directive tùy biến thay vì sử dụng một component: Sử dụng directive khi bạn chỉ cần thay đổi DOM mà không cần tạo một component hoàn toàn mới.

 20. Làm thế nào để xử lý các side-effects như tương tác với API trong quá trình rendering SSR: Sử dụng middleware để xử lý side-effects và đợi chúng hoàn thành trước khi render trang.

2. Câu hỏi phỏng vấn VueJS cho level Junior/Middle (1-3 năm kinh nghiệm)

20 Câu hỏi phỏng vấn VueJS Junior/Middle

 1. Tại sao chúng ta cần sử dụng Vuex và làm thế nào nó hoạt động: Vuex giúp quản lý trạng thái của ứng dụng một cách hiệu quả bằng cách sử dụng một global store.

 2. Giải thích cách thiết lập Vue Router và tạo các route: Vue Router được cấu hình trong file router/index.js và route được định nghĩa để khớp với các component tương ứng.

 3. Làm thế nào bạn thực hiện một HTTP request trong Vue.js: sử dụng thư viện như Axios hoặc Fetch API để thực hiện các HTTP request.

 4. Giải thích mixins và tại sao chúng ta nên sử dụng chúng: Mixins là một cách để chia sẻ logic giữa các component mà không cần phải tạo ra một component cha.

 5. Nêu một số lợi ích của việc sử dụng Vue CLI: Vue CLI giúp tạo và quản lý dự án Vue.js một cách dễ dàng, với các tính năng như tạo project, phục hồi dependency, và serve development server.

 6. Tại sao bạn nên cẩn trọng khi sử dụng quá nhiều mixins trong một dự án Vue.js: Sự lạc quan về code reusability có thể dẫn đến sự phức tạp và khó bảo trì nếu sử dụng quá nhiều mixins.

 7. Làm thế nào để sử dụng dynamic components trong Vue.js: Sử dụng component tag và binding is với một biến để chọn component được render.

 8. Giải thích scoped slots trong Vue.js: Scoped slots cho phép truyền dữ liệu từ parent component vào slot của child component để tùy chỉnh nội dung.

 9. Tại sao chúng ta sử dụng provideinject trong Vue.jsprovideinject được sử dụng để chia sẻ dữ liệu giữa các component không liên quan trực tiếp.

 10. Nêu một số ưu và nhược điểm của việc sử dụng render functions: Render functions cung cấp sự linh hoạt cao nhưng có thể làm tăng độ phức tạp của code.

 11. Tại sao chúng ta sử dụng middleware trong Vue Router và làm thế nào để định nghĩa chúng: Middleware được sử dụng để thực hiện các hành động trước khi chuyển hướng và được định nghĩa bằng cách sử dụng beforeEach trong Vue Router.

 12. Giải thích cách sử dụng transition classes để tạo hiệu ứng CSS trong Vue.js: Vue.js tự động thêm và xóa các classes như v-enter, v-enter-active, v-exit, và v-exit-active để tạo hiệu ứng transition.

 13. Làm thế nào để sử dụng JSX trong render functions của Vue.js: JSX có thể sử dụng thông qua Babel và plugin babel-plugin-transform-vue-jsx.

 14. Làm thế nào Dependency Injection được thực hiện trong Vue.js: Sử dụng provideinject để chia sẻ dependency giữa các component.

 15. Làm thế nào để tạo và lắng nghe custom events trong Vue.js: Sử dụng $emit để phát tín hiệu custom event và v-on để lắng nghe nó.

 16. Nêu một số plugin phổ biến mà bạn có thể sử dụng trong Vue CLI: Một số plugin phổ biến bao gồm ESLint, PWA, Vuex, và Router.

 17. Làm thế nào bạn có thể thực hiện mutations trong Vuex và tại sao chúng lại quan trọng: Sử dụng commit để gọi mutations, chúng quan trọng để thay đổi trạng thái của store một cách đồng bộ và theo dõi sự thay đổi của nó.

 18. Làm thế nào để truyền các tham số động (dynamic parameters) trong URL khi sử dụng Vue Router: Sử dụng :paramName để định nghĩa tham số trong path và truy cập chúng thông qua this.$route.params.

 19. Tại sao Dependency Injection được coi là một nguyên lý quan trọng trong phát triển Vue.js: Dependency Injection giúp giảm sự phụ thuộc và tăng khả năng tái sử dụng code, cũng như làm cho việc testing trở nên dễ dàng hơn.

 20. Làm thế nào bạn có thể truyền dữ liệu từ child component lên parent component thông qua custom events: Sử dụng $emit để phát tín hiệu custom event và truyền dữ liệu qua tham số. Lắng nghe sự kiện bằng cách sử dụng v-on.

3. Câu hỏi phỏng vấn VueJS cho level Senior trở lên (>3 năm kinh nghiệm)

20 Câu hỏi phỏng vấn VueJS Senior

 

 1. Làm thế nào để tối ưu hiệu suất của ứng dụng Vue.js: Sử dụng Virtual DOM, lazy loading, và chạy các kiểm tra hiệu suất.

 2. Khi nào bạn nên sử dụng render functions thay vì template: Render functions được sử dụng khi bạn cần mức độ linh hoạt cao hơn trong việc tạo ra DOM.

 3. Giải thích SSR và cách nó hoạt động trong Vue.js: SSR là một kỹ thuật cho phép render Vue components ở phía server trước khi gửi về client, cải thiện thời gian tải trang.

 4. Làm thế nào bạn thực hiện kiểm thử E2E trên ứng dụng Vue.js: Sử dụng các công cụ như Cypress hoặc Nightwatch để viết và thực hiện kiểm thử E2E.

 5. Nêu một số biện pháp bảo mật phổ biến khi phát triển ứng dụng Vue.js: Sử dụng HTTPS, validate và escape dữ liệu, tránh XSS attacks, và cập nhật các dependency thường xuyên.

 6. Làm thế nào để xử lý authentication trong môi trường SSR của Vue.js: Sử dụng middleware để xác thực trước khi render trang và quản lý trạng thái authentication.

 7. Khi nào bạn nên viết một directive tùy biến thay vì sử dụng một component: Đối với các thay đổi trực tiếp đến DOM, sử dụng directives; đối với logic và UI, sử dụng components.

 8. Giải thích cách sử dụng transition và animation trong Vue.js: Sử dụng các directive như v-if, v-show, và v-on để tạo hiệu ứng transition và animation.

 9. Nêu một số tính năng mới trong Vue.js 3 so với phiên bản trước: Tính năng mới bao gồm Composition API, Fragments, và TypeScript support.

 10. Giải thích các chiến lược kiểm thử cho một ứng dụng Vue.js lớn: Sử dụng unit tests, integration tests, và end-to-end

 11. Giải thích khái niệm renderless components và tại sao chúng hữu ích: Renderless components chỉ chứa logic và chức năng mà không định nghĩa bản thân UI, giúp tái sử dụng logic.

 12. Làm thế nào để định nghĩa một functional component trong Vue.js: Sử dụng functional: true và tránh sử dụng this bên trong.

 13. Làm thế nào để bind một giá trị động vào một directive tùy biến: Sử dụng bind hook và truyền giá trị vào qua binding.value.

 14. Giải thích cách thực hiện code splitting trong ứng dụng Vue.js: Sử dụng import() hoặc Vue CLI để tách code thành các chunk riêng biệt.

 15. Làm thế nào SSR ảnh hưởng đến SEO và cách giải quyết vấn đề này: SSR cung cấp nội dung hiển thị ngay từ server, cải thiện SEO. Đối với các trang động, sử dụng pre-rendering hoặc đảm bảo có meta tags phù hợp.

 16. Làm thế nào Webpack được tích hợp trong dự án Vue.js và làm thế nào để tùy chỉnh cấu hình của nó: Vue CLI sử dụng Webpack để quản lý assets và có thể tùy chỉnh thông qua tệp cấu hình vue.config.js.

 17. Làm thế nào để sử dụng Vue Devtools để debug và giám sát ứng dụng Vue.js: Cài đặt Vue Devtools extension và sử dụng nó trong Developer Console để theo dõi state và components.

 18. Giải thích khái niệm của High-Order Components và làm thế nào chúng hoạt động trong Vue.js: HOCs là các functions nhận vào một component và trả về một component mới với các tính năng mở rộng.

 19. Làm thế nào để cải thiện hiệu suất của ứng dụng Vue.js với SSR qua việc sử dụng caching: Sử dụng caching để lưu trữ phiên bản pre-rendered của trang và giảm thời gian tải.

 20. Tại sao Vue 3 giới thiệu Composition API và làm thế nào nó khác biệt so với Options API: Composition API giúp tăng cường tái sử dụng code, quản lý state và logic một cách hiệu quả hơn, đặc biệt là trong các component lớn và phức tạp.