Từ khóa “This” trong JavaScript – Cách đưa “This” vào trong Lexical-Scope thay vì Dynamic-Scope

Trong JavaScript, execution context là môi trường mà một hàm thực thi trong đó. Tất cả các execution context đều có giai đoạn tạo và giai đoạn thực thi.

10 Thứ lập trình viên cần phải học

Một sinh viên tốt nghiệp khoa học máy tính có thể làm gì để chuẩn bị cho sự nghiệp phát triển và lập trình phần mềm? Bạn đã lập trình được một thời gian và muốn học lập trình thì bạn có thể nghĩ về điều gì làm nên một lập trình viên giỏi. Bài viết này sẽ chia sẻ 10 điều mà tôi tin rằng mọi lập trình viên nên biết.