So sánh sự khác nhau giữa SQL Server và MySQL - nên dùng MySQL hay SQL Server?

Lựa chọn giữa SQL Server và MySQL không chỉ là vấn đề của tính năng kỹ thuật, mà còn liên quan đến nguồn lực, chi phí, và mục tiêu cụ thể của dự án. Điều này đặt ra yêu cầu cân nhắc kỹ lưỡng và thực hiện một phân tích cụ thể cho từng trường hợp sử dụng.

Lập trình SQL là gì? Ngôn ngữ lập trình SQL - Ngôn ngữ SQL Server

Lập trình SQL (Structured Query Language) là quá trình viết và thực thi các truy vấn SQL để tương tác với cơ sở dữ liệu. SQL (Structured Query Language) không phải là một ngôn ngữ lập trình theo định nghĩa truyền thống. SQL được thiết kế chủ yếu để tương tác với và quản lý cơ sở dữ liệu, không phải để viết các chương trình hay ứng dụng như các ngôn ngữ lập trình thông thường.

MySQL Server là gì? MySQL Workbench là gì? Tổng quan về MySQL - Ưu điểm của MySQL

MySQL Server là một hệ quản lý cơ sở dữ liệu (DBMS) mã nguồn mở được phát triển và duy trì bởi Oracle Corporation và nằm trong hệ sinh thái MySQL. MySQL không chỉ là một hệ quản lý cơ sở dữ liệu thông thường mà còn là một hệ sinh thái phong phú cung cấp nhiều công cụ và tiện ích hỗ trợ.

Microsoft Sql Server là gì? Phần mềm Sql Server là gì? Tổng quan về SQL Server

Microsoft SQL Server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS) do Microsoft phát triển. SQL Server có khả năng xử lý cơ sở dữ liệu lớn và phức tạp, hỗ trợ các ứng dụng doanh nghiệp và các hệ thống thông tin quy mô lớn.