4 tính chất OOP C#, các Framework phát triển C#

4 Tính chất của lập trình hướng đối tượng (OOP) trong C# bao gồm: Kế thừa (Inheritance), Đóng gói (Encapsulation), Đa hình (Polymorphism), và Trừu tượng (Abstraction). 1 số framework phổ biến dùng để phát triển C# như: .Net Framework, .Net Core, ASP.NET, Entity Framework, Xamarin, WPF (Windows Presentation Foundation)...

Lập trình hướng đối tượng Java là gì? 4 tính chất của OOP Java

Lập trình hướng đối tượng Java (Object-Oriented Programming, OOP) là một phong cách lập trình phát triển dựa trên các khái niệm về các "đối tượng" (objects) và cách chúng tương tác với nhau trong Java.

OOP cơ bản (P2) : Đầy đủ về tính trừu tượng

Tiếp tục series về OOP, bài viết phân tích đầy đủ về tính trừu tượng.

OOP cơ bản (P1) : Đầy đủ về tính đóng gói

Một bài phân tích tương đối đầy đủ các góc cạnh về việc sử dụng tính đóng gói trong OOP