Bài 25 - Xử lý XML trong Python

Thư viện Python chuẩn cung cấp các Interface hữu ích để làm việc với XML. Hai APIs cơ bản và được sử dụng nhiều nhât là SAX và DOM. SAX (viết tắt của Simple API for XML) là read-only trong khi DOM (viết tắt của Document Object Model) cho phép tạo các thay đổi tới XML file.

Bài 24 - Đa luồng (Multithread) trong Python

Một chương trình đa luồng chứa hai hoặc nhiều phần mà có thể chạy đồng thời và mỗi phần có thể xử lý tác vụ khác nhau tại cùng một thời điểm, để sử dụng tốt nhất các nguồn có sẵn, đặc biệt khi máy tính của bạn có nhiều CPU.

Bài 23 - Gửi Email trong Python

SMTP (là viết tắt của Simple Mail Transfer Protocol) là một giao thức để xử lý trình gửi và định tuyến email giữa các Mail Server. Python cung cấp smtplib Module, mà định nghĩa một đối tượng SMTP Client Session có thể được sử dụng để gửi email tới bất kỳ thiết bị internet nào với một SMTP hoặc ESMTP Listener.

Bài 22 - Network Programming trong Python

Bài này chúng ta tìm hiểu về network programming trong python

Bài 21 - Truy cập MySQL Database trong Python

Chương này sẽ giới thiệu khái quát cho bạn về cách truy cập Database bởi sử dụng Python và giới thiệu qua về một số hoạt động cơ bản trên Database như INSERT, UPDATE, DELETE ...

Bài 20 - Lập trình CGI trong Python

Trước khi tiến hành lập trình CGI, bạn đảm bảo rằng Web Server của bạn hỗ trợ CGI và được cấu hình để xử lý các chương trình CGI. Tất cả chương trình CGI được thực thi bởi HTTP đều được giữ trong một thư mục đã được cấu hình trước.

Bài 19 - Regular Expression trong Python

Một Regular Expression là một dãy ký tự đặc biệt giúp bạn so khớp hoặc tìm các chuỗi khác hoặc tập hợp các chuỗi, bởi sử dụng một cú pháp riêng trong một pattern. Regular Expression được sử dụng phổ biến trong thế giới UNIX.

Bài 18 - Khái niệm hướng đối tượng trong Python

Python là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Do đó với những bạn đã học qua C++ chắc rằng đã khá quen thuộc với các khái niệm về hướng đối tượng này. Chương này sẽ trình bày sơ qua về các thuật ngữ liên quan đến hướng đối tượng cùng với các ví dụ minh họa giúp bạn dễ hiểu hơn về vấn đề đã trình bày.

Bài 17 - Exception trong Python

Python cung cấp hai đặc điểm quan trọng là Xử lý ngoại lệ (Exception Handling) và Assertion để xử lý bất kỳ lỗi không mong đợi nào trong các chương trình Python của bạn và để thêm khả năng debug tới các chương trình đó.

Bài 16 - File I/O trong Python

Bài này chúng ta tìm hiểu về file I/O trong python

Bài 15 - Module trong Python

Module được sử dụng để phân loại code thành các phần nhỏ hơn liên quan với nhau. Hay nói cách khác, Module giúp bạn tổ chức Python code một cách logic để giúp bạn dễ dàng hiểu và sử dụng code đó hơn.

Bài 14 - Hàm trong Python

Bài này chúng ta tìm hiểu về hàm trong python

Bài 13 - Date & Time trong Python

Bài này chúng ta tìm hiểu về date & time trong python

Bài 11 - Tuple trong Python

Một tuple là một dãy các đối tượng không thay đổi (immutable) trong Python, vì thế tuple không thể bị thay đổi. Các tuple cũng là các dãy giống như List.

Bài 9 - Chuỗi (String) trong Python

String là một trong các kiểu phổ biến nhất trong Python. String trong Python là immutable. Chúng ta có thể tạo các chuỗi bằng cách bao một text trong một trích dẫn đơn hoặc trích dẫn kép. Python coi các lệnh trích dẫn đơn và kép là như nhau.

Bài 8 - Number trong Python

Kiểu dữ liệu Number lưu trữ các giá trị số. Chúng là các kiểu dữ liệu immutable, hay là kiểu dữ liệu không thay đổi, nghĩa là các thay đổi về giá trị của kiểu dữ liệu số này sẽ tạo ra một đối tượng được cấp phát mới.

Bài 7 - Vòng lặp trong Python

Trong bài này chúng ta tìm hiểu về vòng lặp trong python

Bài 6 - Điều khiển luồng trong Python

Chương này sẽ trình bày về các lệnh điều khiển luồng trong Python.

Bài 5 - Toán tử trong Python

Bài này chúng ta cùng tìm hiểu về toán tử trong python

Bài 4 - Biến và kiểu dữ liệu trong Python

Bài này chúng ta sẽ bàn luận về biến và kiểu dữ liệu trong Python.

Bài 3 - Cú pháp Python cơ bản

Bài viết hướng dẫn về các cú pháp trong python

Bài 2 - Python - Thiết lập môi trường

Bài viết hướng dẫn cài đặt python

Bài 1 - Giới thiệu về Python

Python là một ngôn ngữ lập trình bậc cao, thông dịch, hướng đối tượng, đa mục đích và cũng là một ngôn ngữ lập trình động. Nó được tạo ra bởi Guido van Rossum trong giai đoạn 1985-1990. Giống như Perl, mã nguồn Python hiện có sẵn theo giấy phép GNU (GPL).