Python - Thiết lập môi trường

Trước khi cài đặt Python, bạn cần tải Python từ: https://www.python.org/downloads/.

Sau khi đã tải Python về máy, thì việc cài đặt Python cũng giống như cài đặt các phần mềm khác như bộ Visual Studio của Microsoft, bạn cứ nhấn next, next và next.

Dưới đây là cách thiết lập path cho một số hệ điều hành phổ biến:

Thiết lập path trên Windows

Để thêm thư mục Python tới path cho một phiên cụ thể trong Windows thì tại dòng nhắc lệnh, bạn gõ path %path%;C:\Python và nhấn Enter. Bạn cũng cần chú ý một số biến môi trường sau:

PYTHONPATH: Nó có vai trò như PATH. Biến này nói cho Trình thông dịch của Python nơi để đặt các file được nhập vào một chương trình. Nó cũng nên bao thư mục thư viện nguồn và các thư mục chứa source code của Python.

PYTHONSTARTUP: Nó gồm path của một file khởi tạo chứa source code của Python và được thực thi mỗi khi bạn bắt đầu trình thông dịch. Trong Unix, nó có tên là .pythoncr.py.

PYTHONCASEOK: được sử dụng trong Windows để chỉ dẫn cho Python để tìm các kết nối không phân biệt kiểu chữ trong một lệnh quan trọng.

PYTHONHOME: Nó là một path tìm kiếm thay thế, và thường được nhúng trong các thư mục PYTHONSTARTUP hoặc PYTHONPATH.