Fullstack .Net Developer

 • 854 Học viên

Khóa học này dành cho ai?

Là học sinh tốt nghiệp cấp 3, sinh viên cao đẳng hoặc đại học và thậm chí cả người đi làm chưa biết IT

Bạn sẽ học được gì ở khóa học này?

Đủ năng lực để xin việc và đi làm ở các doanh nghiệp IT Outsourcing.

Mô tả khóa học

 • Phần 1: Cơ sở lập trình (20 buổi)
 • Phần 2: Lập trình backend web (22 buổi)
 • Phần 3: Thiết kế giao diện (17 buổi)
 • Phần 4: Framwork UI (10 buổi)

Nội dung khóa học

I. Lập trình C# (CS)
A. C# Basic 
Bài 1:Mở đầu về C#

 •  Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình bậc cao C#
 •  Tạo project C#
 •  Cấu trúc của một chương trình C#
 •  Các chạy chương trình

Bài 2: Kiểu dữ liệu

 •  Khai báo biến, kiểu dữ liệu int,  double, bool, char
 •  Kiểu dữ liệu string
 •  Ép kiểu dữ liệu string và các kiểu khác
 •  Cách debug trong VS    

Bài 3: String và Datetime

 •  Xử lý biến kiểu string
 •  Khai báo và sử dụng Datetime

Bài 4: Một số lệnh cơ bản

 •  Nhập xuất với câu lệnh Console
 •  Các phương thức của lớp Math

Bài 5: Lệnh điều kiện

 •  Sử dụng if else
 •  Sử dụng toán tử ba ngôi
 •  Sử dụng switch case

Bài 6: Vòng lặp

 •  Sử dụng vòng lặp for, while, do while
 •  Sử dụng vòng lặp for each

Bài 7: Tham khảo

 •  Hệ thống hóa kiến thức và chữa bài tập nâng cao

B. C# Collection - Method 
Bài 8: Mảng và List

 •  Khái niệm về mảng
 •  Cách khai báo mảng và sử dụng mảng
 •  Khái niệm về list 
 •  Cách khai báo list và duyệt list
 •  Một số phương thức và thuộc tính của mảng, list

Bài 9: Hàm - Method

 •  Định nghĩa hàm và cách khởi tạo hàm
 •  Các cách truyền tham số vào hàm
 •  Ví dụ về sử dụng hàm và vận dụng hàm

Bài 10: Tham  khảo

 •  Hệ thống hóa kiến thức về hàm, list, ...

C. C# OOP - Lập trình hướng đối tượng cơ bản  
Bài 11:Giới thiệu về class

 •  Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng
 •  Cách khai báo lớp, phạm vi truy cập, khởi tạo đối tượng
 •  Khai báo và sử dụng thuộc tính -biến thành viên
 •  Hàm tạo ,phương thức, overloading
 •  Sử dụng namespace

Bài 12: Tính đóng gói

 •  Tính đóng gói của đối tượng
 •  Sử dụng Getter - Setter thể hiện tính đóng gói

Bài 13: Tính kế thừa

 •  Tính kế thừa trong lập trình hướng đối tượng
 •  Ví dụ về tính kế thừa

Bài 14: Sử dụng static

 •  Static trong lập trình hướng đối tượng
 •  Khi nào thì dùng static

Bài 15: Tính đa hình và trừu tượng

 •  Đa hình và trừu tượng trong lập trình hướng đối tượng
 •  Ví dụ về đa hình và trừu tượng

Bài 16: Biểu thức Lamda

 •  Khởi tạo nhanh danh sách đối tượng
 •  Các cách duyệt đối tượng List<T> và biểu thức Lambda

Bài 17: Bài bài tập mẫu
 Thực hành
II. DB - Microsoft SQL Server 2017 (DB)
A. Nội dung cơ bản
Bài 1:Giới thiệu

 •  Giới thiệu Database
 •  Cài đặt, giới thiệu các menu, chức năng trên MS Sql Management Studio

Bài 2: Tạo dữ liệu

 •  Tạo CSDL, bảng
 •  Trường dữ liệu và các kiểu dữ liệu

Bài 3: Liên kết dữ liệu

 •  Liên kết dữ liệu 1-n
 •  Xử lý liên kết n-n
 •  Khóa chính - khóa ngoại
 •  Sử dụng lược đồ dữ liệu

Bài 4: Phân tích dữ liệu

 •  Phát biểu một mô tả nghiệp vụ
 •  Phân tích nghiệp vụ thành các bảng/trường dữ liệu
 •  Xác định các liên kết dữ liệu, kiểu dữ liệu

B. Truy vấn - phi truy vấn
Bài 5:Truy vấn dữ liệu

 •  Câu lệnh truy vấn tổng quát
 •  Join , Where, các điều kiện logic
 •  Having , Groupby, các câu lệnh gộp
 •  Order By

Bài 6: Phi truy vấn

 •  Các câu lệnh insert, update, delete
 •  Tạo thủ tục

Bài 7: Bài tập mẫu

 •  Thực hành

III. ORM - Entity Framework Core (EFC)
A. Nội dung cơ bản
Bài 1: Giới thiệu

 •  Giới thiệu EF Core
 •  Cài đặt, chạy thử chương trình đầu tiên

Bài 2: Khai báo Model

 •  Các thẻ đánh dấu cho model
 •  Xử lý liên kết 1-n
 •  Khai báo liên kết trong DbContext

Bài 3: Truy vấn dữ liệu

 •  Các API lấy dữ liệu trên cùng một bảng
 •  Các API lấy dữ liệu của các bảng liên kết
 •  Dữ liệu JSON

Bài 4: Bài tập mẫu

 •  Thực hành

B. Nội dung mở rộng

Bài 5:Cập nhật dữ liệu

 •  Cập nhật dữ liệu trên cùng bảng
 •  Cập nhật dữ liệu đồng thời trên nhiều bảng

Bài 6: Transaction

 •  Tình huống cần sử dụng Transaction
 •  Cách viết transaction

Bài 7: LINQ

 •  Giới thiệu về LINQ
 •  Các phương thức trong linq

IV. WEB API
Bài 1: Giới thiệu

 •  Giới thiệu web api
 •  Cài đặt, cấu hình project

Bài 2: Xây dựng web api

 •  Giới thiệu các anotation, method, url… trong web api
 •  Xây dựng các api get/post/put/delete 
 •  Kiểm thử các api bằng postman, swagger, ...
 •  Phân trang dữ liệu

Bài 3: Bài tập mẫu

 •  Tổng hợp kiến thức

V. HTML/CSS/Javascript/Boostrap (UI)
A.  HTML/CSS Cơ bản 
Bài 1:Giới thiệu

 •  Giới thiệu về bản chất website
 •  Các khái niệm cơ bản khi triển khai website

Bài 2: Các thẻ thường dùng

 •  Các thẻ cơ bản hay sử dụng
 •  Các thuộc tính của thẻ
 •  Các thẻ Input
 •  Một ví dụ mẫu sử dụng các thẻ cơ bản

Bài 3: Sử dụng CSS cơ bản

 •  CSS cơ bản
 •  Linh hoạt sử dụng thẻ div
 •  Các thẻ danh sách ul, li

Bài 4: Linh hoạt CSS

 •  Tạo và gọi file CSS trong Html
 •  CSS điều khiển
 •  Một số tip/trick

Bài 5: Debug HTML

 •  Sử dụng Chrome
 •  Sử dụng Edge

Bài 6: Dựng trang web mẫu

 •  Phân tích trang web cần dựng
 •  Hướng dẫn xây dựng các phần của một trang web
 • Tham khảo
 •  Tổng hợp kiến thức về HTML/CSS

B. Javascript 
Bài 7:Giới thiệu

 •  Giới thiệu sử dụng Javascript
 •  Biến, kiểu dữ liệu, các phép toán trong Javascript

Bài 8: Cấu trúc rẽ nhánh

 •  Câu lệnh điều kiện if - else
 •  Câu lệnh swtich - case
 •  Toán tử ba ngôi

Bài 9: Vòng lặp

 •  Vòng lặp for
 •  Vòng lặp while - do while
 •  Sử dụng break - continue 

Bài 10: Mảng trong Javascript

 •  Khai báo - truy cập
 •  Thao tác với mảng

Bài 11: Tìm hiểu object trong Javascript

 •  Khai báo object
 •  Thao tác với object

Bài 12: Kiểu tham trị và tham chiếu

 •  Kiểu tham trị - tham chiếu
 •  Một số hàm thao tác cơ bản

Bài 13: Hoisting và ES6

 •  Tìm hiểu về hoisting
 •  Tìm hiểu về ES6

Bài 14: Viết hàm trong Javascript

 •  Khai báo hàm
 •  Arrow function
 •  Callback

C. Boostrap 
Bài 15:  Giới thiệu

 •  Giới thiệu và cài đặt boostrap
 •  Tạo và chạy thử ví dụ HTML/CSS/Boostrap trên Visual Code

Bài 16: Grid

 •  Dựng layout sử dụng Grid

Bài 17: CSS và Input

 •  Boostrap CSS cho các thẻ input cơ bản
 •  Các CSS class thường dùng trong Boostrap
 •  Bài tập mẫu
 •  Dựng mẫu một trang web đầy đủ

VI. Vue JS
A. Vue JS Cơ bản 
Bài 1: Vue Installation

 •  Giới thiệu tổng quan về VueJS
 •  Cài đặt bằng CLI một app vue, chạy thử app VueJS đầu tiên

Bài 2: DOM Interaction 1

 •  Module
 •  Template

Bài 3: DOM Interaction 2

 •  Attribute
 •  Listen Event - Event

Bài 4: DOM Interaction 3

 •  Binding data
 •  Computed Property
 •  Dynamic Style

Bài 5: Conditional & Rendering

 • Conditional v-if v-show, v-for

Bài 6:Vue Instance 1

 •  Giới thiệu tổng quan 
 •  Tạo một instance
 •  Data - Method trong một instance

B. Instance & Component 
Bài 6: Vue Instance 1

 •  Giới thiệu tổng quan 
 •  Tạo một instance
 •  Data - Method trong một instance

Bài 7: Vue Instance 2

 •  Truy cập Instance từ object ngoài
 •  $el, $data, $refs

Bài 8: Vue Instance 3

 •  Mounting Temple
 •  Life Circle

Bài 9: Vue Component 1

 •  Giới thiệu tổng quan và tạo component
 •  Storing Data , Data Method

Bài 10: Vue Component 2

 •  Registering Component ở Local và Global
 •  Root Component
 •  Using component

Bài 11: Vue Component 3

 •  Scope style
 •  Comunication giữa các component:
  •    Props, Parent, Child
  •    Custom event
  •    Event Bus
  •    Callback function
  •    Sibling Component

C. Form & Routing
Bài 12: Form Input

 •  Khai báo một model 
 •  Form Input
 •  Binding to input

Bài 13: Routing 1

 •  Setup routing
 •  Navigation Router Link
 •  Router Params

Bài 14: Routing 2

 •  Nested Router
 •  URL: Query string
 •  Protecting Router sử dụng Before Enter Before Leave

VII. Bài tập cuối khoá

Bài tập cuối khoá: Thời gian làm bài 1 tuần
 Thực hiện làm 1 trang web quản lý học viên cơ bản bao gồm back end và front end

Giảng viên

Bảng giá và quyền lợi

 • Khai giảng hàng tháng
Ảnh đại diện

Khóa học bao gồm

 • Môn học 18
 • Thời gian học ~ 7 tuần
 • Học viên 854
 • Thi chứng chỉ Không