Khái niệm Flux

Flux là một khái niệm lập trình, trong đó dữ liệu là một hướng . Dữ liệu này đi vào ứng dụng và chảy qua ứng dụng theo một hướng cho đến khi hiển thị trên màn hình.

Flux Elements

Sau đây là một giải thích đơn giản về khái niệm thông lượng . Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu cách triển khai điều này vào ứng dụng.

  • Hành động - Các hành động được gửi tới người điều phối để kích hoạt luồng dữ liệu.
  • Điều phối viên - Đây là trung tâm trung tâm của ứng dụng. Tất cả dữ liệu được gửi đi và gửi đến các cửa hàng.
  • Store - Store là nơi chứa trạng thái và logic của ứng dụng. Mỗi cửa hàng đang duy trì một trạng thái cụ thể và nó sẽ cập nhật khi cần thiết.
  • Chế độ xem - Chế độ xem sẽ nhận dữ liệu từ cửa hàng và hiển thị lại ứng dụng.

Luồng dữ liệu được mô tả trong hình sau.

Ưu điểm Flux

  • Luồng dữ liệu đơn hướng rất dễ hiểu.
  • Ứng dụng dễ bảo trì hơn.
  • Các phần ứng dụng được tách rời.