Best Practices

Trong chương này, chúng tôi sẽ liệt kê các phương pháp, phương pháp và kỹ thuật React hay nhất sẽ giúp chúng tôi luôn nhất quán trong quá trình phát triển ứng dụng.

  • State - State nên được tránh càng nhiều càng tốt. Một phương pháp hay là tập trung state và chuyển nó xuống component tree làm props. Bất cứ khi nào chúng ta có một nhóm các component cần cùng một dữ liệu, chúng ta nên đặt một phần tử vùng chứa xung quanh chúng sẽ giữ trạng thái. Flux pattern là một cách hay để xử lý trạng thái trong ứng dụng React.
  • PropTypes - PropTypes phải luôn được xác định. Điều này sẽ giúp theo dõi tất cả các props trong ứng dụng và nó cũng sẽ hữu ích cho bất kỳ nhà phát triển nào làm việc trên cùng một dự án.
  • Render - Hầu hết logic của ứng dụng sẽ được chuyển vào bên trong phương thức kết xuất. Chúng ta nên cố gắng giảm thiểu logic trong các phương thức vòng đời thành phần và di chuyển logic đó trong phương thức kết xuất. Chúng tôi sử dụng càng ít state và props, code sẽ càng sạch. Chúng ta nên luôn làm cho trạng thái càng đơn giản càng tốt. Nếu chúng ta cần tính toán thứ gì đó từ state và props, chúng ta có thể thực hiện nó bên trong phương thức render.
  • Component - Nhóm phản ứng đề xuất sử dụng một nguyên tắc trách nhiệm duy nhất. Điều này có nghĩa là một component chỉ nên chịu trách nhiệm cho một chức năng. Nếu một số component có nhiều hơn một chức năng, chúng ta nên cấu trúc lại và tạo một component mới cho mọi chức năng.
  • Các component  thứ tự cao hơn (HOC) - Các phiên bản React trước đây cung cấp các mixin để xử lý các chức năng có thể tái sử dụng. Vì mixin hiện không được dùng nữa, một trong những giải pháp là sử dụng HOC.