Phân tích tiệm cận trong cấu trúc dữ liệu & giải thuật

Phân tích tiệm cận của một thuật toán là khái niệm giúp chúng ta ước lượng được thời gian chạy của một thuật toán. Sử dụng phân tích tiệm cận, chúng tôi rất có thể kết luận trường hợp tốt nhất, trường hợp trung bình và trường hợp xấu nhất của một thuật toán.

Phân tích tiệm cận tức là tiệm cận dữ liệu đầu vào (Input), tức là nếu thuật toán không có Input thì kết luận cuối cùng sẽ là thuật toán sẽ chạy trong một lượng thời gian cụ thể và là hằng số. Ngoài nhân tố Input, các nhân tố khác được xem như là không đổi.

Phân tích tiệm cận đề cập đến việc ước lượng thời gian chạy của bất kỳ hoạt động nào trong các đơn vị tính toán toán học. Ví dụ, thời gian chạy của một hoạt động được tính là f (n) và có thể cho một hoạt động khác, nó được tính là g (n 2 ). Điều này có nghĩa là thời gian chạy hoạt động đầu tiên sẽ tăng tuyến tính với mức tăng n và thời gian chạy của hoạt động thứ hai sẽ tăng theo cấp số nhân khi n tăng. Tương tự, thời gian chạy của cả hai thao tác sẽ gần như nhau nếu n nhỏ đáng kể.

Thông thường, thời gian mà thuật toán yêu cầu thuộc ba loại

  • Trường hợp tốt nhất - Thời gian tối thiểu cần thiết để thực hiện chương trình.
  • Trường hợp trung bình - Thời gian trung bình cần thiết để thực hiện chương trình.
  • Trường hợp xấu nhất - Thời gian tối đa cần thiết để thực hiện chương trình.

Ký hiệu tiệm cận

Sau đây là các ký hiệu tiệm cận thường được sử dụng để tính độ phức tạp thời gian chạy của thuật toán.

  • Ο Notation
  • Ω Notation
  • θ Notation

Big Oh Notation, Ο trong Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Ký hiệu (n) là cách chính thức để thể hiện tiệm cận trên của thời gian chạy thuật toán. Nó đo độ phức tạp của thời gian trong trường hợp xấu nhất hoặc thời gian dài nhất mà thuật toán có thể mất để hoàn thành.

Ký hiệu Big O

Ví dụ: đối với hàm f (n)

Ο(f(n)) = { g(n) : nếu tồn tại c > 0 và n0 sao cho g(n) ≤ c.f(n)

với mọi n > n0. }

Omega Notation, Ω trong Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Ký hiệu (n) là cách chính thức để biểu thị tiệm cận dưới của thời gian chạy của thuật toán. Nó đo độ phức tạp thời gian trường hợp tốt nhất hoặc lượng thời gian ngắn nhất mà thuật toán có thể mất để hoàn thành.

Ký hiệu Omega

Ví dụ: đối với hàm f (n)

Ω(f(n)) ≥ { g(n) : there exists c > 0 and n0 such that g(n) ≤ c.f(n) for all n > n0. }

Theta Notation, θ trong Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Ký hiệu (n) là cách chính thức để thể hiện cả tiệm cận dưới và tiệm cận trên của thời gian chạy thuật toán. Nó được trình bày như sau 

Ký hiệu Theta

θ(f(n)) = { g(n) if and only if g(n) =  Ο(f(n)) and g(n) = Ω(f(n)) for all n > n0. }

Ký hiệu tiệm cận thường gặp

Sau đây là danh sách một số ký hiệu tiệm cận phổ biến

hằng số - Ο(1)

logarit - Ο(log n)

Tuyến tính (Linear) - Ο(n)

n log n - Ο(n log n)

Bậc hai (Quadratic) - Ο(n2)

Bậc 3 (cubic) - Ο(n3)

Đa thức (polynomial) - nΟ(1)

Hàm mũ (exponential) - 2Ο(n)

- Hiếu Kiều -