Một trong những cuốn sách rất hay để tìm hiểu và học lập trình Python.

Tải tại đây