🙄 Lúc nào bạn cũng nói là không có thời gian. Vậy thì khi nào bạn có thời gian?
👉 Hãy quyết định ngay khi có cơ hội. Bởi càng lớn bạn càng ít thời gian hơn.

>> Tham khảo ngay:
>> Fullstack: ( link)
>>

---
Hvit ..